Kraunama...

Privatumo politika

Čia pateikiame išsamią informaciją apie tai, kokius Jūsų, kaip UAB „Įspūdžių projektai“ kliento, asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam juos teikiame ir kiek laiko saugome. Taip pat čia rasite informacijos kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas:
UAB „Įspūdžių projektai” (toliau – Įmonė),
įmonės kodas: 305099078,
registruotas buveinės adresas: Vytauto g. 46-2, Vilnius,
tel. Nr. +370 615 76707,
elektroninio pašto adresas: marta@cozycuts.lt.
Informuojame, kad Įmonė gali pakeisti šio pranešimo turinį bet kuriuo metu.

Kokius duomenis tvarkome?
Jūsų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi tam, kad galėtume suteikti grožio paslaugas, susisiekti su Jumis dėl paslaugų teikimo, išsiųsti priminimą apie artėjantį vizitą, gauti įvertinimą apie suteiktų paslaugų kokybę. Tvarkymo pagrindai yra: duomenų subjekto sutikimas ir/arba sutarties su duomenų subjektu vykdymas, tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Įmonės interesų (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a), b) ir f) punktai).

Atsižvelgiant į tai, gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:
Registravimo duomenys: Vardas, pavardė.
Kontaktiniai duomenys: Telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
Vaizdo duomenys: Atvaizdas (vaizdo kameros).
Paslaugos teikimo duomenys: Informacija apie pasirinktą paslaugą.

Kas gali peržiūrėti Jūsų asmens duomenis?
Tvarkydami Jūsų duomenis taikome reikiamas saugumo priemones, kad išsaugotume duomenų konfidencialumą.
Prieiga prie duomenų suteikiama tik tiems Įmonės darbuotojams, kuriems ji reikalinga jų darbo funkcijoms vykdyti.

Kas gali gauti Jūsų asmens duomenis?
Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?
Duomenys tvarkomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir saugomi ne ilgesnį laikotarpį, koks nustatytas Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme ir kituose teisės aktuose. Šis terminas gali būti pratęstas tik teisės aktuose nustatytais pagrindais ir (ar) kompetentingos institucijos nurodymu.

Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo nebereikalingus duomenis, sukauptus neautomatiniu būdu, naikina juos susmulkinant dokumentų smulkintuvu, o automatiniu būdu surinktus duomenis naikina ištrindami nebereikalingus asmens duomenų failus iš saugojimo laikmenos taip, kad jų nebūtų galima atgaminti.

Jūsų teisės:
• gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą;
• susipažinti su savo duomenimis;
• reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
• tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);
• tam tikrais atvejais nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys;
• tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
• į duomenų perkeliamumą.

Kaip galite susipažinti su savo duomenimis?
Atvykę į Vytauto g. 46-2, Vilnius ir/arba susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu: marta@cozycuts.lt

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?
Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17 (II aukštas), 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį